Vi jobbar med Bas U och hjälper företag att skapa en säker arbetsplats.

Bas U - säker byggarbetsplats


BAS - byggarbetsmiljösamordnare i utförandefasen är ett av  våra huvudområden. För att skapa en trygg och säker arbetsplats tar vi därför ett brett ansvar i samordningen av säkerheten och arbetsmiljön. 

Uppdragsgivarens förlängda arm i Bas U

Att skapa en säker byggarbetsplats och att förhindra olyckor ställer mycket stora krav på byggherren. Till oss delegerar byggherren Bas U-ansvaret och får därmed ökad kontroll och överblick. Vi är då närvarande i det dagliga arbetet och kan agera direkt på riskabelt och felaktigt beteende och rapportera vidare med kort varsel.

Planering och kontroll

Att tillse att rätt planer upprättas och efterlevs är en viktig del i vårt arbete. Vi ansvarar för att säkerhetsintroduktion görs för alla som ska verka på arbetsplatsen. Vi ser till att skyddsmöten och skyddsronder äger rum och för protokoll och avrapporterar löpande.

Dialog

Vårt arbetssätt inom Bas U skapar fördelar för alla parter genom dialog och närvaro. För att tillse att säkerheten prioriteras, samtalar vi dagligen med byggarbetarna och övriga aktörer. Vi rör oss kontinuerligt ute i de pågående arbetet, vilket gör att antalet olyckor minskar och riskbeteenden avbryts och undviks.

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!